Disclaimer & privacy statement

Privacyverklaring

Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Wanneer u een contactformulier invult, worden uw gegevens niet met derden gedeeld. Clairfort bewaart uw contactgegevens ten behoeve van directe communicatie met u. U heeft het recht de gegevens die wij van u hebben in te zien, te wijzigen en/of te laten verwijderen. Bij dergelijke verzoeken of vragen kunt u contact met ons opnemen via: info@clairfort.nl

Cookies

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de effectiviteit van advertenties te registreren en optimaliseren, voor de koppeling met social media en om feedback mogelijkheden aan te bieden.

Disclaimer voor Clairfort.nl

Clairfort.nl verleent u hierbij toegang tot Clairfort.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Clairfort behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperking aansprakelijkheid

Clairfort spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Clairfort. Het betreft algemene informatie en geen advies. Voor de gevolgen van fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Clairfort nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Uw gegevens worden met uiterste zorg beschermd, desondanks kan Clairfort niet aansprakelijk gehouden worden door negatieve danwel illegale invloeden van buitenaf. Clairfort streeft echter naar een zo veilige omgeving als redelijkerwijs mogelijk is.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de website en de inhoud daarvan liggen bij Clairfort (inhoud) en Cold Coffee (website).
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Clairfort, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij specifiek anders is aangegeven.