Disclaimer & privacy statement

Privacy statement

Clairfort Advocaten Mediators & Projectjuristen (hierna: ‘Clairfort’) is een samenwerkingsverband op basis van een kostenmaatschap tussen Clairfort Zeist B.V. (KvK-nummer 69535876, hierna: ‘Clairfort Zeist’) en de maatschap Clairfort HS (KvK-nummer 30267367, hierna: ‘Clairfort HS’).

Clairfort respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens door Clairfort worden verwerkt. In dat kader heeft Clairfort passende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen en misbruik te voorkomen.

1. Persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon ofwel om informatie die naar deze persoon te herleiden is. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om naam en adres, maar in bepaalde gevallen kan het ook gaan om een IP-adres.

2. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Clairfort verzamelt uw persoonsgegevens omdat u een bezoek heeft gebracht aan onze website en/of deze gegevens aan ons heeft verstrekt, deze gegevens in het kader van dienstverlening zijn verkregen, deze gegevens door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of deze gegevens via openbare bronnen bekend zijn geworden.

3. Welke gegevens worden door Clairfort verwerkt?

De volgende gegevens worden onder meer door Clairfort verwerkt:

 • De volgende gegevens worden onder meer door Clairfort verwerkt:
 • bedrijfsnaam, naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, factuuradres, postcode, woonplaats, land, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke communicatie benodigde gegevens;
 • identiteitsgegevens (indien noodzakelijk, kopie van een identiteitsbewijs);
 • zakelijke gegevens, zoals uittreksel handelsregister en btw nummers;
 • bank en betaalgegevens;
 • het naleven van de identificatieplicht op grond van de Advocatenwet en indien van toepassing op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme;
 • informatie betreffende uw aangegeven voorkeur voor de ontvangt van nieuwsbrieven;
 • informatie betreffende de (netwerk)apparatuur waarmee u de website bezoekt, zoals de locatie en het IP-adres;
 • informatie betreffende personen voortvloeiende uit processtukken, dan wel andere stukken welke noodzakelijk zijn voor de behandeling van een dossier;
 • overige informatie in het kader van uw bezoek aan de website, zoals de duur van het bezoek en klikgedrag.

4. Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens

Clairfort verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • contact leggen met cliënten en potentiele cliënten;
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, zoals het geven van adviezen, het voeren van procedures voor cliënten en het verrichten van overige juridische werkzaamheden;
 • facturering, crediteuren- en debiteurenbeheer;
 • informeren van betrokkenen;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing van betrokkenen;
 • verzenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor en informatie over Clairfort Live Updates dan wel andere mailings waarvoor u zich heeft ingeschreven;
 • analyseren van interesses en behoeften;
 • (optimaliseren van) marketing- en communicatieactiviteiten;
 • optimaliseren van de werking van de website;
 • werving & selectie (sollicitatie);
 • voldoen aan verplichtingen voortvloeiende uit enige wettelijke plicht.

5. De grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Clairfort verwerkt de hiervoor persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen grondslagen als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • gerechtvaardigd belang;
 • door u verkregen toestemming.

6. Bewaartermijnen

Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het bereiken van de eerder genoemde doeleinden. Zij zullen enkel worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. De gegevens zullen uiterlijk twee jaar na het laatste gebruik worden verwijderd, voor zover geen bewaartermijn is vastgesteld in geldende wet- en regelgeving. Cliëntdossiers worden om verantwoordingsredenen en omwille van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering maximaal 20 jaar bewaard.

7. Beveiliging

Clairfort heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing, of bekendmaking. Voor zover Clairfort bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik maakt van diensten van derden partijen, zoals een IT-bedrijf, zal Clairfort in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via info@clairfort.nl.

8. Uw rechten

U heeft de volgende rechten:

 • het recht om Clairfort om inzage te verzoeken in de persoonsgegevens die zijn verwerkt. Dit verzoek zal worden toegewezen zolang rechten van derden zich hiertegen niet verzetten.
 • het recht om Clairfort te verzoeken uw gegevens te corrigeren of aan te vullen, in geval de uw gegevens zoals bij ons bekend onvolledig of onjuist zijn.
 • het recht om Clairfort te verzoeken uw gegevens te verwijderen. Slechts in geval sprake is van een gegrond verzoek zal Clairfort hiertoe overgaan. In geval Clairfort wettelijk verplicht is uw gegevens te bewaren, zal zij aan een dergelijk verzoek niet tegemoet komen.
 • het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens of te verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken. Dit verzoek zal worden gehonoreerd in geval u uw belang hiertoe op goede gronden kan aantonen en geen sprake is van een wettelijke plicht die zich hiertegen verzet.
 • het recht op dataportabiliteit. Op uw verzoek zullen de door Clairfort digitaal verwerkte gegevens aan een derde partij worden overgedragen.
 • het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken, voor zover de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op toestemming, Clairfort zal de verwerking van de gegevens gebaseerd op uw toestemming dan staken, voor zover er geen wettelijke plicht is die zich hiertegen verzet.
 • het recht om een klacht in te dienen bij het toezichthoudend orgaan, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Clairfort aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en de wettelijke bewaartermijnen. Heeft u vragen over uw rechten, dan kunt u contact opnemen via info@clairfort.nl

9. Delen gegevens met derden

Clairfort deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Clairfort, zoals een IT-leverancier, maar ook het vertrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan Clairfort persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Clairfort uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Clairfort ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG en aansprakelijk voor eventuele schade. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

10. Gebruik social media

Op de website van Clairfort zijn buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Clairfort houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

11. Cookies

Ingangsdatum: 11 juli 2023
Laatst bijgewerkt: 1 mei 2024

 

Wat zijn cookies?

 

Hoe gebruiken we cookies?

 

Cookies die we gebruiken

 

Cookievoorkeuren beheren

Cookie Settings

U kunt uw cookievoorkeuren op elk moment wijzigen door op de bovenstaande link te klikken. Hierdoor kunt u de cookie-toestemmingsbanner opnieuw bezoeken en uw voorkeuren wijzigen of uw toestemming meteen intrekken.

Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om cookies die door websites worden gebruikt te blokkeren en te verwijderen. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om de cookies te blokkeren/verwijderen. Hieronder vindt u de links naar de ondersteuningsdocumenten over het beheren en verwijderen van cookies uit de belangrijkste webbrowsers.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Als u een andere webbrowser gebruikt, gaat u naar de officiële ondersteuningsdocumenten van uw browser.

 

 

12. Hoe Google gegevens gebruikt van deze website

Deze website maakt gebruik van Google Services om de kwaliteit te verbeteren. Via deze link leest u hoe Google gebruik maakt van de gegevens van deze website.

13. Mailings

In geval u op onze website heeft aangegeven dat u van ons een nieuwsbrief wenst te ontvangen of in de algemene mailing te worden opgenomen, kunt u zich hier op elk moment weer voor afmelden via info@clairfort.nl.

14. Klacht

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Clairfort, dan vernemen wij dat graag. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

15. Contact

In geval u vragen of klachten heeft over bovenstaande informatie, kunt u contact met ons opnemen via info@clairfort.nl

Clairfort behoudt zich het recht voor het Privacy Statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De meest recente versie zal altijd te raadplegen zijn via de website van Clairfort. Datum laatste wijziging: 1 juli 2018.

Disclaimer

De website van Clairfort is www.clairfort.nl. De Engelstalige versie is te benaderen via en.clairfort.nl. Door het bezoeken van deze website wordt u geacht van de onderstaande gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Beperking aansprakelijkheid

Clairfort spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden informatie en/of materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Clairfort.

Het betreft algemene informatie en geen advies. Voor de gevolgen van fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De inhoud van onze website mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Ander gebruik, waaronder commerciële exploitatie van deze informatie, is niet toegestaan. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Clairfort nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Uw gegevens worden met uiterste zorg beschermd, desondanks kan Clairfort niet aansprakelijk gehouden worden door negatieve dan wel illegale invloeden van buitenaf. Clairfort streeft echter naar een zo veilige omgeving als redelijkerwijs mogelijk is.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de website en de inhoud daarvan liggen bij Clairfort (inhoud) en Cold Coffee (website).

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Clairfort, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij specifiek anders is aangegeven.