Bestuurder aansprakelijk vanwege excessieve managementvergoeding

Een bestuurder die zichzelf een te riante managementvergoeding toekende van € 45.000 per maand is volgens de rechter aansprakelijk vanwege onbehoorlijk bestuur. Als de onderneming er financieel niet goed voor staat is extra voorzichtigheid geboden.

De zaak

Bestuurder ‘X’ was (indirect) bestuurder van een groep vennootschappen. Nadat het faillissement van deze vennootschappen was uitgesproken, heeft de Belastingdienst X persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de belastingschuld die deze vennootschappen achterlieten. Volgens de Belastingdienst was er sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur, onder meer vanwege het feit X zichzelf een managementvergoeding van EUR 45.000 per maand uitkeerde.

Oordeel van de rechter: kennelijk onbehoorlijk bestuur

Het Gerechtshof Amsterdam ( ‘Hof’) ging daarin mee en oordeelde dat geen redelijk denkend bestuurder onder de gegeven omstandigheden een managementvergoeding van EUR 45.000 per maand in rekening zou brengen. Het Hof achtte daarvoor van belang dat de vennootschappen zich al bij het aantreden van X als bestuurder in een kwetsbare financiële positie bevonden en dat X zich daarvan bewust was. Bovendien had X een schuld in rekening-courant aan (één van) de vennootschappen van circa EUR 350.000. X liet deze schuld openstaan en betaalde geen rente.

Het standpunt van X -dat het een complexe en omvangrijke onderneming betrof, waarbij X een hoog afbreukrisico liep door de bestuurstaken daarvan op zich te nemen- heeft het Hof verworpen. Ook kon het verweer van X niet slagen dat voor de managementvergoeding toestemming was verkregen van de aandeelhoudersvergadering en dat deze in de basis gelijk was aan de managementvergoeding van zijn voorganger. Volgens het Hof heeft X voorrang gegeven aan uitgaven die voor hemzelf van belang waren en die hemzelf hebben verrijkt, en daarbij de belangen van de Belastingdienst (en overige crediteuren) verwaarloosd.

Het is voor ondernemers dus zaak om in gevallen waarin het slecht gaat met de onderneming kritisch te kijken naar de hoogte van de managementvergoeding en eventuele verhogingen daarvan.

Media

Deze zaak werd ook besproken in de media. Zie bijvoorbeeld hier het artikel uit de Telegraaf ‘Graaiende bestuurder draait op voor belastingschuld‘.

Vragen?

Neem voor vragen over dit onderwerp contact op met Manon Dezentjé, advocaat ondernemingsrecht.