Arbodienst aansprakelijk voor aan werkgever opgelegde loonsanctie?

Steeds vaker laten werkgevers zich in de verzuimbegeleiding van zieke werknemers bijstaan door een arbodienst. Hoewel de verzuimbegeleiding en verplichtingen uit hoofde van de wet Poortwachter de verantwoordelijkheid van de werkgever is, varen zij vaak blind op hun arbodienst. Des te vervelender als de werkgever vervolgens geconfronteerd wordt met een loonsanctie, terwijl zij in de veronderstelling verkeerden goede begeleiding te hebben ingeschakeld. De vraag of de werkgever vervolgens de arbodienst aansprakelijk kan stellen voor de schade die hieruit voortvloeit, lag kort geleden voor bij de Rechtbank Midden-Nederland.

Onvoldoende gedaan aan reïntegratie werknemer met burn-out

n de betreffende zaak heeft de werkgever een overeenkomst van opdracht gesloten met een arbodienstverlener, die voor haar de verzuimbegeleiding verzorgt. Eén van de werknemers raakt arbeidsongeschikt ten gevolge van werkgerelateerde overbelastingsklachten. De bedrijfsarts adviseerde echter na korte tijd al opbouw van de werkzaamheden, waarna de werknemer na een half jaar volledig uitvalt. Inmiddels is bedrijfsarts nummer twee in beeld, die eveneens na korte tijd opbouw van de werkzaamheden adviseert, waarna de werknemer ook dit keer na een half jaar uitvalt. De bedrijfsarts adviseert hierop het re-integratietraject in het tweede spoor te hervatten. Echter, ook dit leidt uiteindelijk weer tot uitval. Als werkgever kort daarna zelf een gesprek met werknemer voert, krijgt zij de indruk dat het niet goed gaat met werknemer en twijfelt zij aan de verzuimbegeleiding door de arbodienst. Zij besluit hierop een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen. Uit het deskundigenoordeel volgt dat werknemer een burn-out heeft en dat deze niet adequaat is behandeld, doordat zij niet is doorverwezen naar een psycholoog of psychiater. Daarentegen is aangestuurd op werkhervatting, terwijl dat voor werknemer niet haalbaar was. Het UWV komt tot de conclusie dat er onvoldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht. Bij de WIA-aanvraag volgt een loonsanctie van 52 weken. Hoewel de arbodienst in een bezwaarprocedure nog getracht heeft de loonsanctie van tafel te krijgen, is dit niet gelukt. Werkgever heeft de arbodienst vervolgens aansprakelijk gesteld voor de schade die zij lijdt als gevolg van de opgelegd loonsanctie.

Arbodienst in dit geval aansprakelijk

Bij de Rechtbank spitst de procedure zich vervolgens toe op de vraag of de arbodienst aan haar zorgplicht heeft voldaan. Met andere woorden: hebben de bedrijfsartsen gehandeld met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelen vakgenoot mag worden verwacht? De rechtbank is van oordeel dat daar geen sprake van is. Door niet tijdig door te verwijzen is niet gehandeld met de zorgvuldigheid die van een redelijke en bekwaam vakgenoot mag worden verwacht. Het gegeven dat werknemer telkenmale opnieuw uitviel en herstel stagneerde had aanleiding moeten zijn om de werknemer door te verwijzen. Door dit niet te doen is de bedrijfsarts c.q. de arbodienst toerekenbaar tekortgeschoten in haar verplichtingen. De werkgever mocht op basis van haar overeenkomst van opdracht met de arbodienstverlener een zorgvuldige verzuimbegeleiding verwachten. Hiervan is in onvoldoende mate sprake geweest, als gevolg waarvan de arbodienst gehouden is de schade van de loonsanctie te vergoeden.

Lessen voor de praktijk

Zoals uit voornoemde uitspraak volgt kan de arbodienst aansprakelijk zijn indien zij steken laat vallen in de verzuimbegeleiding en u als gevolg daarvan geconfronteerd bent met een loonsanctie. Uiteraard wenst u een loonsanctie liever te voorkomen. Wij raden u dan ook aan tijdig een deskundigenoordeel aan te vragen indien u twijfels heeft over de verzuimbegeleiding van uw arbodienstverlener, zodat eventuele gebreken nog hersteld kunnen worden voor de WIA-aanvraag.

Meer weten?

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp neemt u dan gerust contact op met onze advocaten van de sectie Arbeidsrecht (arbeidsrecht@clairfort.nl).