Seksuele intimidatie door fractielid geen ernstig verwijtbaar handelen wel verstoorde arbeidsrelatie

De Rechtbank Den Haag had recent te oordelen over een geval waar seksuele intimidatie aan de orde was. Hoewel dit in beginsel een reden voor ontslag zou opleveren, blijkt dit anders te zijn als de werkgever eerst voor een andere arbeidsrechtelijke maatregel heeft gekozen. Seksuele intimidatie op het werk is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag in de werkomgeving die als ongewenst worden ervaren. Werkgevers zijn verplicht om alle vormen van seksuele intimidatie te voorkomen, en als dat niet mogelijk is, in ieder geval zoveel mogelijk te beperken.

De feiten: intimidatie van stagiaire

In onderhavige situatie gaat het om een politieke fractie, waarvan het kerstdiner plaatsvindt in een restaurant in Den Haag. Na het diner is een aantal collega’s naar een café gegaan, waaronder het fractielid in kwestie en een stagiaire. Het fractielid en de stagiaire zijn na afloop samen opgelopen, waarna het fractielid de stagiaire meerdere malen heeft geprobeerd te zoenen en aan te raken. De stagiaire heeft herhaaldelijk aangeven dit niet te willen, maar dit weerhield het fractielid er niet van zijn pogingen voort te zetten.

De stagiaire heeft vervolgens bij de fractie melding gemaakt van het incident, waarna besloten is het fractielid een officiële waarschuwing te geven vanwege zijn betrokkenheid bij het incident. De fractie heeft hierbij aangegeven dat het fractielid nog een tweede en laatste kans kreeg, omdat hij veel spijt en berouw had getoond.

Echter, kort daarna meldt het fractielid zich ziek omdat hij het niet eens is met de beschrijving van het incident zoals dat uit de officiële waarschuwing volgt. De bedrijfsarts adviseert vervolgens een gesprek in het bijzijn van een derde, waarop de fractie alsnog besluit een ontbindingsverzoek in te dienen. Primair op grond van verwijtbaar handelen (e-grond) en subsidiair op grond van een verstoorde arbeidsrelatie (g-grond).

Geen grond voor ontbinding als aanvankelijk een tweede kans is geboden

De fractie legt aan het ernstig verwijtbaar handelen van het fractielid het incident betreffende de seksuele intimidatie ten grondslag. Naar het oordeel van de kantonrechter leveren deze feiten en omstandigheden echter geen redelijke grond voor ontslag op. Reden daarvoor betreft dat de fractie reeds besloten had om het fractielid een tweede kans te geven en hem al een officiële waarschuwing had gegeven. Dit heeft tot gevolg dat reeds onvoorwaardelijk en onherroepelijk arbeidsrechtelijke consequenties waren verbonden aan het handelen van het fractielid. Dit feitencomplex kan dan ook niet opnieuw ten grondslag worden gelegd aan de verzochte ontbinding, aldus de Rechtbank Den Haag.

Wel acht de kantonrechter redenen aanwezig de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsrelatie. Dit met name gezien de houding en wijze van communiceren na de gegeven officiële waarschuwing. Daarnaast hebben partijen elkaar ter zitting dusdanig veel verwijten gemaakt dat de kantonrechter de relatie ernstig verstoord acht, waarvan herstel op korte termijn niet aannemelijk is. De arbeidsovereenkomst wordt dan ook ontbonden onder toekenning van de transitievergoeding. Het verzoek van het fractielid om een billijke vergoeding ter hoogte van EUR 50.000,– wordt afgewezen.

Lessen voor de praktijk

Uit deze uitspraak volgt dat het zaak is om als werkgever altijd goed te overwegen welke arbeidsrechtelijke maatregel wordt gekozen Heeft u reeds gekozen voor een officiële waarschuwing dan kunt u niet zonder meer een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op dezelfde grond verkrijgen. In onderhavig geval lukt het de werkgever alsnog op grond van een verstoorde arbeidsrelatie, maar dit kost haar wel de transitievergoeding.

Andere media

De uitspraak is ook in andere mdia besproken:

  • NOS – Fractiemedewerker GroenLinks ontslagen na seksueel wangedrag.
  • Volkskrant – Seksuele intimidatie bij Kamerfractie GroenLinks leidt tot versneld onderzoek naar werkklimaat Binnenhof

Vragen voor onze specialisten arbeidsrecht?

Mocht u vragen hebben over voornoemd onderwerp neemt u dan gerust contact op met onze advocaten van de sectie arbeidsrecht.