Vergeet de ondernemingsraad niet bij de verkoop van uw bedrijf

Als u voornemens bent uw onderneming te verkopen dient u daarover advies te vragen aan uw ondernemingsraad. Doe dit niet te laat. Het advies van de ondernemingsraad moet nog van wezenlijke invloed kunnen zijn op het te nemen besluit. In de zaak die we hier bespreken liet de ondernemer na de ondernemingsraad tijdig om advies te vragen. Dat kwam hem duur te staan.

De zaak: verkoop onderneming via een veilingproces

Bedrijf ‘X’ wilde haar dochterbedrijf ‘Y’ verkopen. Zij bood de aandelen in Y aan via een veilingproces.

Bij de verkoop via een veilingproces wordt actief naar meerdere potentiele kopers gezocht die vervolgens worden uitgenodigd om een bod uit te brengen. Een veilingproces geschiedt onder door de verkoper vastgestelde voorwaarden, zoals het tijdsbestek waarbinnen een bod moet worden gedaan, alsmede de vorm en inhoud daarvan. Een veilingproces wordt vaak ingezet indien men verwacht dat er grote interesse zal bestaan voor de onderneming. Bovendien wakkert een veilingproces in de regel de concurrentie aan, hetgeen weer positieve gevolgen heeft voor de prijs.

In het kader van de voorbereidingen van deze veiling en de voorgenomen verkoop had Y diverse externe adviseurs ingeschakeld. Voor het geven van de opdracht aan deze adviseurs was echter geen advies gevraagd aan de ondernemingsraad, waarmee volgens de rechter al een belangrijke slag in de medezeggenschap was gemist. In een daaropvolgende overlegvergadering werd aan de ondernemingsraad medegedeeld dat de mogelijkheden voor een verkoop van Y werden onderzocht, maar dat dit proces nog in een ‘early stage’ verkeerde. Dit terwijl op dat moment al een ‘Confidential Information Package’ met 36 geselecteerde potentiele kopers was gedeeld.

Inmiddels had de ondernemingsraad haar gedachten en zorgen over de voorgenomen verkoop op papier gezet en met Y gedeeld. Op dat moment was het veilingproces echter al in volle gang, wederom zonder dat de ondernemingsraad daarover was geïnformeerd. De volgende overlegvergadering werd evenmin benut om relevante informatie ten aanzien van het veilingproces met de ondernemingsraad te delen. Intussen had Y advies gevraagd aan de ondernemingsraad, echter in de adviesaanvraag werd niet gerefereerd aan het veilingproces. Pas toen het veilingproces was afgerond en er één bieder was overgebleven, werd de ondernemingsraad geïnformeerd over de voorgenomen verkoop. Dat was volgens de rechter te laat.

Oordeel van de rechter

Het advies omtrent een voorgenomen besluit moet gevraagd worden op een moment dat het nog van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Dat was in het onderhavige geval niet het geval, waarbij de chronologie van feiten een belangrijke rol heeft gespeeld.

Daarnaast is er volgens de rechter ontoereikende informatie aan de ondernemingsraad verstrekt -ook nadat de ondernemingsraad daar uitdrukkelijk om had verzocht- en zijn er ten onrechte geen afspraken gemaakt over het tijdstip en de wijze waarop de ondernemingsraad in de besluitvorming zou worden betrokken. Ook het feit dat er nooit inhoudelijk is gereageerd op het stuk met gedachten en zorgen van de ondernemingsraad, is voor het oordeel van de rechter van belang.

Het is volgens de rechter de plicht van de ondernemer om het medezeggenschapstraject in al zijn facetten correct vorm te geven. In deze zorgplicht is de ondernemer in dit geval tekortgeschoten, met als gevolg dat de ondernemer veroordeeld werd het besluit in te trekken en de gevolgen daarvan ongedaan te maken.

Vragen?

De advocaten van Clairfort hebben ruime ervaring met medezeggenschapstrajecten bij overnames en begrijpen dat de inhoud en timing van een adviesaanvraag cruciaal zijn. Aangezien een te late adviesaanvraag grote gevolgen kan hebben, is het raadzaam om u hierbij te laten adviseren. Clairfort heeft specialisten op zowel het gebied van het ondernemingsrecht als het arbeidsrecht.

Neem voor vragen over dit onderwerp contact op met Manon Dezentjé, advocaat ondernemingsrecht en M&A.