Huurrecht

Investeerders, projectontwikkelaars en (ver)huurders gaan vaak langlopende contracten met elkaar aan. Daarmee zijn grote belangen gemoeid. In de praktijk blijkt het vaak geen eenvoudige opgave om in dit kader heldere, juridisch waterdichte afspraken met elkaar te maken. De complexiteit en ondoorzichtigheid van het huurrecht bemoeilijkt dat nog eens. Daarom vraagt huurrecht om specialisten. Als u op zoek bent naar een huurrecht advocatenkantoor, dan bent u bij Clairfort aan het juiste adres.

Van adviseren tot procederen

Clairfort richt zich op commercieel vastgoed en de bedrijfsmatige verhuur van woningen. We zetten onze expertise in het gehele huurrechttraject in, van adviseren tot procederen. Naast zaken die uitsluitend betrekking hebben op het huurrecht, is het soms ook noodzakelijk huurrechtkwesties in een breder verband te behandelen. In die gevallen werken we nauw samen met andere specialisten, al dan niet verbonden aan ons kantoor (zoals notarissen en fiscalisten).

Huurrecht bedrijfsruimte

Het huurrecht bedrijfsruimte kent strenge wettelijke regels ten aanzien van onder meer huurtermijnen, opzeggingsgronden, huurprijswijzigingen en indeplaatsstellingen. Gedegen kennis van deze wettelijke regels is van wezenlijk belang voor het sluiten en beëindigen van huurovereenkomsten ten aanzien van deze vormen van bedrijfsruimte.

De advocaten van Clairfort kennen de wet en, minstens zo belangrijk, de jurisprudentie, maar ook de diverse modelhuurovereenkomsten (zoals de modellen van de Raad voor Onroerende Zaken en de Rijksgebouwendienst). Wij werken voor verhuurders en huurders van bedrijfsruimten. Onze cliënten zijn beleggers, projectontwikkelaars, retailers (winkelketens) en makelaars/beheerders. Over alle aspecten van het huurrecht bedrijfsruimte adviseren en procederen wij. Bijzondere aandachtspunten hierbij zijn gebreken, renovaties, huurprijswijzigingen, huurbeëindigingen en indeplaatsstellingen.

Huurrecht woonruimte

Verhuurders van woningen zijn gebonden aan strenge wettelijke regels ten aanzien van onder meer huurtermijnen, opzeggingsgronden en huurprijzen. Gedegen kennis van deze wettelijke regels is van wezenlijk belang voor het aangaan en beëindigen van huurovereenkomsten voor woonruimte, maar ook rond (complexgewijze) renovatieprojecten of als er sprake is van een zogenaamde dienstwoning.

Daarnaast kan de vraag opkomen, bijvoorbeeld bij zorgcomplexen, of de regels voor woninghuur wel of niet van toepassing zijn, met alle ingrijpende consequenties van dien. Het wettelijk kader is dwingend en gaat voor, ook al hebben partijen iets anders afgesproken, en dat kan voor verassingen met grote consequenties zorgen. Huurrecht rond woonruimte kent niet alleen wettelijke regels, maar ook veel jurisprudentie.

De advocaten van Clairfort kennen de wet en, minstens zo belangrijk, de jurisprudentie, maar ook de diverse modelhuurovereenkomsten (zoals bijvoorbeeld de modellen van de Raad voor Onroerende Zaken). Wij werken voor verhuurders en huurders van allerhande woonruimte en adviseren en procederen over alle aspecten van huurrecht woonruimte.

Huurrecht

Heeft u vragen over deze expertise?
Neem dan contact op met:

David de Jong
dejong@clairfort.nl

René Mussaeus
mussaeus@clairfort.nl


Contactgegevens Bouw & Vastgoed

030 – 307 54 65
vastgoed@clairfort.nl

Advocaten & Juristen Bouw & Vastgoed

David de Jong
René Mussaeus
Philip Houtzager
Marius Strijker
Maaike Berends – de Weerd
Sihem Ajouaou
Marcel Maeder-Maes


Abonneer op onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bouw & Vastgoed: Sectoren

Het verkeer over land en water zal door groeiende bedrijvigheid verder toenemen, wat een steeds groter beroep doet op onze infrastructuur. Projecten om die infrastructuur te optimaliseren worden gekenmerkt door complexiteit; niet alleen vanuit technisch perspectief maar ook vanwege de vele raakvlakken met de omgeving. Daardoor verlangen dit soort projecten meer en meer benaderd te worden als een gebiedsontwikkelopgave dan louter als de realisatie van een infrastructuurwerk.

Steeds complexer:
De toepasselijke wet- en regelgeving wordt steeds complexer en bepaalt in grote mate het gedrag van de initiatiefnemer. Met de ervaring en kennis van zaken van Clairfort, onze nuchtere werkmentaliteit en oplossingsgerichte aanpak, leveren wij een waardevolle bijdrage aan het realiseren van infra-projecten.

Bij de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten, zoals woningbouwprojecten, kantoren, bedrijfspanden en winkelcentra, spelen juridische aspecten altijd een grote rol. Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie, herontwikkeling of stedelijke vernieuwing. De wet- en regelgeving rondom projectontwikkeling is volop in beweging en wordt telkens complexer. Clairfort kiest daarom rondom projectontwikkeling voor een multidisciplinaire aanpak. Daardoor zijn wij in staat om onze cliënten – onder anderen projectontwikkelaars, aannemers, beleggers, (gemeentelijke) overheden en woningcorporaties – correct en efficiënt door het project te loodsen.

Van advies tot proces:
Wij bieden ondersteuning bij onderhandelingen, het in kaart brengen van risico’s, de keuze voor de meest effectieve samenwerkingsconstructie en bij het opstellen van contracten. Daarnaast beschikken wij over gedegen kennis van het ruimtelijke bestuursrecht en omgevingsrecht; onontbeerlijk als het gaat om projectontwikkeling. Wij adviseren en, waar nodig, procederen op het gebied van bestemmingsplanprocedures, vergunningen, en wet- en regelgeving rond flora & fauna en milieu.

Ook in het aanbestedingsrecht is bij projectontwikkeling van groot belang, vooral voor overheden. De regelgeving omtrent aanbestedingen roept in de praktijk veel vragen op en leidt steeds vaker tot gerechtelijke procedures.

De utiliteitsmarkt is zeer divers, in ieder geval waar het de te realiseren objecten en juridische kaders betreft. Woningen, kantoren, scholen en overig maatschappelijk vastgoed: elk object kent zijn eigen dynamiek en inhoudelijke juridische kaders.

Ervaren speler:
Clairfort is een ervaren speler in het veld van de utiliteitsbouw. Onze expertise strekt zich uit van de traditionele advocatuur tot de meer pragmatisch ingestoken projectjuridische dienstverlening. Dat doen we met een evenzo grote betrokkenheid vanuit een aanbestedingsperspectief als een omgevingsrechtelijk en/of bouwcontractjuridisch perspectief.

De waterbouwsector is niet weg te denken uit een land als Nederland. Zowel de maritieme sector als waterbouwkundige werken maken deel uit van deze boeiende tak van sport.

Clairfort heeft vanuit zijn bouw- en contractjuridisch profiel ervaring met het voorbereiden en realiseren van projecten in de waterbouw. Wij hebben onze expertise onder meer ingebracht bij grootschalige herinrichtingen van buitendijkse gebieden, ontzandingsprojecten en afval- en drinkwaterprojecten.

Beleggen in vastgoed vraagt juridische kennis van diverse rechtsgebieden binnen het bouw- en vastgoedrecht. Of het nu gaat om de koop, verkoop, huur of verhuur van kantoren, woningen, winkels of logistiek vastgoed, vrijwel altijd spelen juridische vraagstukken op het gebied van huurrecht, goederenrecht (erfdienstbaarheden e.d.), bouwrecht, ruimtelijke ordeningsrecht en contractenrecht.

Advies en meer
Clairfort beschikt over veel kennis en ervaring op deze terreinen en is in staat om deze expertise geïntegreerd toe te passen bij vastgoedtransacties. Wij hebben uitstekende contacten met deskundige en ervaren vastgoednotarissen, waardoor wij niet alleen kunnen adviseren bij vastgoedtransacties maar ook de juridische levering van vastgoed kunnen verzorgen. Wij treden op voor binnen- en buitenlandse vastgoedbeleggers in kantoren, woningen, winkels en logistiek vastgoed.

Met het vergrijzen van de samenleving groeit de behoefte aan seniorenwoningen en zorgvastgoed. De eisen die vandaag de dag aan deze woningen en gebouwen worden gesteld, verschillen veel van het niveau dat doorgaans wordt aangeboden. Daardoor is er behoefte aan nieuwbouw en biedt gerichte herontwikkeling van bestaande panden een oplossing voor de marktvraag naar goede senioren huisvesting en moderne woon-zorg gebouwen.

Clairfort heeft veel ervaring met juridische vraagstukken rond de (her)ontwikkeling van zorgvastgoed. Niet alleen waar het gaat om het omgevingsrecht, het (bouw)contractenrecht en het aanbestedingsrecht, maar ook (en in het bijzonder) hebben wij verstand van kwesties aangaande zorgvastgoed op het gebied van de samenwerking tussen woningbouwverenigingen en zorginstellingen, de vraag of een bepaalde activiteit als DAEB-activiteit kan worden aangemerkt, en het verhuren van (zorg)woningen middels een ‘intermediaire’ verhuurder – vaak de zorgverlener.
Verder beschikken wij over ervaring op het gebied van het scheiden van wonen en zorg, de inkomenstoets en het passend toewijzen van woonruimte, alsmede de (juridische aspecten die samenhangen met de) wijziging van zorgfuncties naar zwaardere verpleegfuncties.

Wij zijn u graag van dienst

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Clairfort Advocaten en Mediators

Zusterplein 22
3703 CB Zeist

030 – 307 54 65
 info@clairfort.nl

Cases Bouw & Vastgoed

Is de makelaar / beheerder aansprakelijk voor onrechtmatige verhuur?

Is een beheerder strafrechtelijk aan te spreken als een huurder overgaat tot onderverhuur?

Voortaan minder informatie van opdrachtgever bij toepasselijkheid UAV-GC 2005?

Een opdrachtgever is verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt aan een (potentiële) opdrachtnemer, ook na acceptatie van de opdracht.

Tegenstrijdig belang makelaar bij aanvaarding beroep op ontbindende voorwaarde

Moet verkoper courtage makelaar betalen als verkoper instemt met een (ontrecht) beroep op ontbindende voorwaarden door koper?