Publiek – Private Samenwerking

Aanbesteding    Huren    Bouwen    Publiek – Private Samenwerking    Contracten    Omgeving    Buren- en goederen

Een publiek-private samenwerking is feitelijk een containerbegrip dat op iedere samenwerkingsvorm tussen een publieke en private partij geplakt kan worden, waarbij gezamenlijk invulling wordt gegeven aan een door de publieke partij gedefinieerde behoefte. De publiek-private samenwerking kenmerkt zich door een omschrijving van de doelstellingen en een vraagspecificatie van de zijde van de publieke partij, waarop de marktpartij haar oplossing baseert.

Zuivere PPS

Naarmate de marktpartij nauwer betrokken is bij het formuleren van de doestellingen, wordt de samenwerking hechter en kan er uiteindelijk gesproken worden van een ‘zuivere’ PPS. De juridische grondslag voor een PPS begint al bij een integrale contractvorm zoals UAV-GC 2005 tot en met de integrale gebiedsontwikkelingsprojecten, waarbij partijen gezamenlijk een te ontwikkelen gebied exploiteren (gezamenlijke GREX).

Clairfort heeft ruime ervaring in het adviseren in en structureren van PPS-projecten. Onze betrokkenheid begint bij het bedenken van de marktbenaderingsstrategie alsmede de contracteringsstrategie, het opstellen van de contractstukken en het organiseren en begeleiden van eventuele aanbestedingsprocedures.

PPS

Heeft u vragen over deze expertise?
Neem dan contact op met:

Marius Strijker
strijker@clairfort.nl


Contactgegevens Bouw & Vastgoed

030 – 307 54 65
vastgoed@clairfort.nl

Advocaten & Juristen Bouw & Vastgoed

René Mussaeus
Marius Strijker
David de Jong
Maaike Berends – de Weerd
Philip Houtzager
Sihem Ajouaou
Marcel Maeder-Maes


Abonneer op onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bouw & Vastgoed: Sectoren

Het verkeer over land en water zal door groeiende bedrijvigheid verder toenemen, wat een steeds groter beroep doet op onze infrastructuur. Projecten om die infrastructuur te optimaliseren worden gekenmerkt door complexiteit; niet alleen vanuit technisch perspectief maar ook vanwege de vele raakvlakken met de omgeving. Daardoor verlangen dit soort projecten meer en meer benaderd te worden als een gebiedsontwikkelopgave dan louter als de realisatie van een infrastructuurwerk.

Steeds complexer:
De toepasselijke wet- en regelgeving wordt steeds complexer en bepaalt in grote mate het gedrag van de initiatiefnemer. Met de ervaring en kennis van zaken van Clairfort, onze nuchtere werkmentaliteit en oplossingsgerichte aanpak, leveren wij een waardevolle bijdrage aan het realiseren van infra-projecten.

Bij de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten, zoals woningbouwprojecten, kantoren, bedrijfspanden en winkelcentra, spelen juridische aspecten altijd een grote rol. Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie, herontwikkeling of stedelijke vernieuwing. De wet- en regelgeving rondom projectontwikkeling is volop in beweging en wordt telkens complexer. Clairfort kiest daarom rondom projectontwikkeling voor een multidisciplinaire aanpak. Daardoor zijn wij in staat om onze cliënten – onder anderen projectontwikkelaars, aannemers, beleggers, (gemeentelijke) overheden en woningcorporaties – correct en efficiënt door het project te loodsen.

Van advies tot proces:
Wij bieden ondersteuning bij onderhandelingen, het in kaart brengen van risico’s, de keuze voor de meest effectieve samenwerkingsconstructie en bij het opstellen van contracten. Daarnaast beschikken wij over gedegen kennis van het ruimtelijke bestuursrecht en omgevingsrecht; onontbeerlijk als het gaat om projectontwikkeling. Wij adviseren en, waar nodig, procederen op het gebied van bestemmingsplanprocedures, vergunningen, en wet- en regelgeving rond flora & fauna en milieu.

Ook in het aanbestedingsrecht is bij projectontwikkeling van groot belang, vooral voor overheden. De regelgeving omtrent aanbestedingen roept in de praktijk veel vragen op en leidt steeds vaker tot gerechtelijke procedures.

De utiliteitsmarkt is zeer divers, in ieder geval waar het de te realiseren objecten en juridische kaders betreft. Woningen, kantoren, scholen en overig maatschappelijk vastgoed: elk object kent zijn eigen dynamiek en inhoudelijke juridische kaders.

Ervaren speler:
Clairfort is een ervaren speler in het veld van de utiliteitsbouw. Onze expertise strekt zich uit van de traditionele advocatuur tot de meer pragmatisch ingestoken projectjuridische dienstverlening. Dat doen we met een evenzo grote betrokkenheid vanuit een aanbestedingsperspectief als een omgevingsrechtelijk en/of bouwcontractjuridisch perspectief.

De waterbouwsector is niet weg te denken uit een land als Nederland. Zowel de maritieme sector als waterbouwkundige werken maken deel uit van deze boeiende tak van sport.

Clairfort heeft vanuit zijn bouw- en contractjuridisch profiel ervaring met het voorbereiden en realiseren van projecten in de waterbouw. Wij hebben onze expertise onder meer ingebracht bij grootschalige herinrichtingen van buitendijkse gebieden, ontzandingsprojecten en afval- en drinkwaterprojecten.

Beleggen in vastgoed vraagt juridische kennis van diverse rechtsgebieden binnen het bouw- en vastgoedrecht. Of het nu gaat om de koop, verkoop, huur of verhuur van kantoren, woningen, winkels of logistiek vastgoed, vrijwel altijd spelen juridische vraagstukken op het gebied van huurrecht, goederenrecht (erfdienstbaarheden e.d.), bouwrecht, ruimtelijke ordeningsrecht en contractenrecht.

Advies en meer
Clairfort beschikt over veel kennis en ervaring op deze terreinen en is in staat om deze expertise geïntegreerd toe te passen bij vastgoedtransacties. Wij hebben uitstekende contacten met deskundige en ervaren vastgoednotarissen, waardoor wij niet alleen kunnen adviseren bij vastgoedtransacties maar ook de juridische levering van vastgoed kunnen verzorgen. Wij treden op voor binnen- en buitenlandse vastgoedbeleggers in kantoren, woningen, winkels en logistiek vastgoed.

Met het vergrijzen van de samenleving groeit de behoefte aan seniorenwoningen en zorgvastgoed. De eisen die vandaag de dag aan deze woningen en gebouwen worden gesteld, verschillen veel van het niveau dat doorgaans wordt aangeboden. Daardoor is er behoefte aan nieuwbouw en biedt gerichte herontwikkeling van bestaande panden een oplossing voor de marktvraag naar goede senioren huisvesting en moderne woon-zorg gebouwen.

Clairfort heeft veel ervaring met juridische vraagstukken rond de (her)ontwikkeling van zorgvastgoed. Niet alleen waar het gaat om het omgevingsrecht, het (bouw)contractenrecht en het aanbestedingsrecht, maar ook (en in het bijzonder) hebben wij verstand van kwesties aangaande zorgvastgoed op het gebied van de samenwerking tussen woningbouwverenigingen en zorginstellingen, de vraag of een bepaalde activiteit als DAEB-activiteit kan worden aangemerkt, en het verhuren van (zorg)woningen middels een ‘intermediaire’ verhuurder – vaak de zorgverlener.
Verder beschikken wij over ervaring op het gebied van het scheiden van wonen en zorg, de inkomenstoets en het passend toewijzen van woonruimte, alsmede de (juridische aspecten die samenhangen met de) wijziging van zorgfuncties naar zwaardere verpleegfuncties.

Wij zijn u graag van dienst

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Clairfort Advocaten en Mediators

Zusterplein 22
3703 CB Zeist

030 – 307 54 65
 info@clairfort.nl

Cases Bouw & Vastgoed

Is de makelaar / beheerder aansprakelijk voor onrechtmatige verhuur?

Is een beheerder strafrechtelijk aan te spreken als een huurder overgaat tot onderverhuur?

Voortaan minder informatie van opdrachtgever bij toepasselijkheid UAV-GC 2005?

Een opdrachtgever is verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt aan een (potentiële) opdrachtnemer, ook na acceptatie van de opdracht.

Tegenstrijdig belang makelaar bij aanvaarding beroep op ontbindende voorwaarde

Moet verkoper courtage makelaar betalen als verkoper instemt met een (ontrecht) beroep op ontbindende voorwaarden door koper?